Tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán

shape image

Tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán

 


Về khuôn khổ pháp lý, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn, Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 đã từng bước đáp ứng các tiêu chí về nâng hạng thị trường, bao gồm:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư.

- Tiếp cận thông tin.

- Đăng ký và mở tài khoản cho nhà đầu tư.

- Bù trừ và thanh toán trên thị trường chứng khoán.

- Tăng cường đưa vào thị trường các công cụ tài chính mới để đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư.

Đăng nhận xét

© ck.id.vn | ID VPS: Q339 - Nguyễn Vinh Bình - BinhMyco | CK.ID.VN | ID Chứng khoán Việt Nam