Hệ thống KRX là gì?

shape image

Hệ thống KRX là gì?

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý và vận hành các giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam, được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ký kết với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào năm 2012.

Hiện tại, hệ thống đang trong giai đoạn kiểm thử nội bộ đối với 3 đơn vị HOSE, HNX, VSD kiểm tra chức năng nghiệp vụ hệ thống mới, đồng thời kết hợp kiểm thử đến các công ty chứng khoán. Sau giai đoạn này sẽ kiểm thử với toàn bộ thành viên thị trường và kiểm thử lần cuối tổng thể để vận hành chính thức.

Hệ thống KRX vận hành sẽ tạo tiền đề giải quyết các nút thắt trong việc nâng hạng như: thanh toán bù trừ trung tâm, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng.

Nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi là mục tiêu lớn của Chính Phủ và cũng là sự kiện rất được mong chờ của tất cả các bên liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam như nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, cơ quan quản lý.

Đăng nhận xét

© ck.id.vn | ID VPS: Q339 - Nguyễn Vinh Bình - BinhMyco | CK.ID.VN | ID Chứng khoán Việt Nam